Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Šta je OIB i zbog čega je osnovan?

Odjeljenje za informacionu bezbjednost (skraćeno OIB) je posebna organizaciona jedinica u okviru Agencije za informaciono društvo Republike Srpske ustanovljena Zakonom o informacionoj bezbjednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11).

Odjeljenje obavlja poslove proaktivne i reaktivne zaštite kibernetičke infrastrukture u Republici Srpskoj koja podrazumijeva IP adresni prostor pružalaca usluga internet pristupa sa sjedištem u Republici Srpskoj, aktivne i pasivne mrežne infrastrukture, te računarskih procesorskih jedinica koje učestvuju u razmjeni podataka na internim elektronskim mrežama, kao i na Internetu.

Članom 10. Zakona o informacionoj bezbjednosti definisano je da "koordinaciju prevencije i zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica vrši Agencija za informaciono društvo putem posebne organizacione jedinice za djelovanje u hitnim slučajevima - CERT".