Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Šta su to "mjere informacione bezbjednosti"?

Mjere informacione bezbjednosti su opšta pravila kojima se obezbjeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou. U smislu Uredbe o mjerama zaštite informacione bezbjednosti, kao podzakonskog akta Zakona o informacionoj bezbjednosti, mjere su skup pravila kojima se nalaže minimum aktivnosti koje se poduzimaju radi zaštite informacionih sistema, podataka i komunikacionih uređaja od strane republičkih organa, organa jedinica lokalne samouprave, drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja, ali i drugih pravnih i fizičkih lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima u elektronskom obliku koje vode navedena lica (čl. 2. Uredbe). Uredbom o mjerama OIB-u je dodijeljena nadležnost vršenja stručnog nadzora i kontrole sprovođenja mjera informacione bezbjednosti čijim se pripadnicima obezbjeđuje saradnja sa policijskim službenicima, zaposlenima u organima republičke uprave i licima zaposlenim u drugim organima za sprovođenje zakona u Republici Srpskoj.

Uredbu o mjerama informacione bezbjednosti donosi Vlada Republike Srpske.