Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Šta su to "standardi informacione bezbjednosti"?

Standardi informacione bezbjednosti su, u smislu Pravilnika o standardima informacione bezbjednosti, kao podzakonskog akta Zakona o informacionoj bezbjednosti, set pravila kojima se utvrđuju minimalni standardi, odnosno zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou. Standarde informacione bezbjednosni primjenjuju svi organi republičke uprave, organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, ali i druga pravna i fizička lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima u elektronskom obliku koje vode navedeni organi i lica.

Standardima se utvrđuje klasifikacija stepena bezbjednosti podatak, definišu javne i sigurne administrativne zone, te licima koja ih primjenjuju nalaže donošenje internih akata i pravila kojima se definiše informaciona bezbjednost, vrši izbor lica odgovornog za funkciju bezbjednosti informacionih sistema, nalaže interna i eksterna revizija inf. bezbjednosti, te nalaže obaveza prijavljivanja RBI OIB-u.

Pravilnik o standardima informacione bezbjednosti, na prijedlog Agencije za informaciono društvo, donosi Ministar nauke i tehnologije.