Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Kako OIB obrađuje RBI?

Nakon zaprimanja prijave računarskog bezbjednosnog incidenta, dežurni operater OIB-a navedene podatke pohranjuje u specijalizovanu aplikaciju za obradu RBI. Aplikacija alarmira analitičara koji uvidom u detalje RBI-a i preduzimanjem tehnoloških mjera provjere (ukoliko su odstupne on-line) ocjenjuje okolnosti slučaja nakon čega se sačinjava kratka analiza sa preporukama koja se prosljeđuje načelniku Odjeljenja.

Načelnik Odjeljenja se upoznaje sa slučajem i, shodno diskrecionom pravu odlučivanja, ukoliko se radi o RBI koji ima kritične efekte po infrastrukturu Republike Srpske sa detaljima upoznaje direktora AIDRS. Ukoliko postoji osnovana sumnja u izvršenje nekog od krivičnih djela iz oblasti informacione bezbjednosti koje su definisane Krivičnim zakonom Republike Srpske, direktor AIDRS izdaje nalog da se isti proslijedi nadležnoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Ako to nije slučaj, OIB nastavlja sa radom na sanaciji eventualne štete i sprečavanja sličnih RBI kroz preporuke o ažuriranju softvera, tehničkim mjerama zaštite sistema ili nabavci određene hardverske komponente. 

RBI se trajno bilježi u bazu koju vodi OIB pod internim registracionim brojem koja služi za komparaciju prilikom analize budućih slučajeva narušavanja informacione bezbjednosti.